# Име Позиција Телефон Факс
1 Централа Централа - ЈЗУ Здравствен Дом Ресен о47 452 960 / 047 452 176 047 451 435
2 Др. Еркан Мерџановски Директор 047 451 435 047 451 435